Omet navegació

Programació general

Competències específiques

CE1

Modelitzar i resoldre problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement, inclòs el matemàtic, aplicant diferents estratègies i formes de raonament per plantejar i resoldre reptes.

CE2

Argumentar la idoneïtat de les solucions d’un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar la seva validesa.

CE3

Formular conjectures o problemes, utilitzant el raonament i l’argumentació, la creativitat i les eines tecnològiques, per generar nou coneixement matemàtic

CE4

Utilitzar el pensament computacional modificant, creant i generalitzant estratègies i algorismes amb suport digital per modelitzar i resoldre situacions de la vida quotidiana o de diversos àmbits del coneixement, inclòs el matemàtic.

CE5

Connectar diferents idees matemàtiques establint vincles entre conceptes, procediments, arguments i models per donar significat a l’aprenentatge matemàtic i estructurar-lo.

CE6

Vincular i contextualitzar les matemàtiques amb altres àrees de coneixement, abordant les situacions que se’n desprenguin, per modelitzar, resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica, creativa i innovadora en situacions diverses.

CE7

Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge oral, escrit, gràfic i multimèdia, mitjançant diferents tipus de suports, inclosos els tecnològics, per a donar significat, transferir i compartir coneixement, transferir-lo i compartir-lo.

CE8

Desenvolupar l’autoregulació i les destreses personals que ajudin a identificar i gestionar emocions, aprenent de l'error i afrontant les situacions d'incertesa com una oportunitat, per perseverar i gaudir del procés d’aprendre matemàtiques

CE9

Cooperar, desenvolupant les destreses socials necessàries per participar activament en els equips de treball inclusius reconeixent la diversitat i el valor de les aportacions dels altres, per compartir i construir coneixement matemàtic de manera col·lectiva.

Criteris d'avaluació de les competències específiques

CE1 Modelitzar i resoldre problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement, inclòs el matemàtic, aplicant diferents estratègies i formes de raonament per plantejar i resoldre reptes.

1.1 Generar models a partir situacions plantejades en contextos diversos, tant de la vida quotidiana com del seu àmbit acadèmic, que permeten convertir les situacions en reptes o problemes matemàtics.

1.2 Utilitzar eines i estratègies que permetin resoldre problemes o fer propostes creatives a les situacions que hagin estat modelitzades.

1.3 Obtenir solucions i fer propostes creatives a les situacions plantejades en contextos diversos, tant de la vida quotidiana com del seu àmbit acadèmic

1.4 Analitzar i valorar diferents modelitzacions, eines i estratègies.

CE2 Argumentar la idoneïtat de les solucions d’un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar la seva validesa.

2.1 Expressar, amb coherència científica, idees i raonaments que permetin justificar la validesa de les solucions, processos i conclusions.

2.2 Construir i expressar amb coherència científica textos amb arguments matemàtics que permeten fer judicis crítics o prendre decisions tecnològiques, socials, artístiques i culturals en un context sostenible, ètic i respectuós amb el medi ambient, en relació a la situació o problema plantejat.

CE3 Formular conjectures o problemes, utilitzant el raonament i l’argumentació, la creativitat i les eines tecnològiques, per generar nou coneixement matemàtic

3.1 Plantejar preguntes en contextos diversos que es puguin respondre a través del coneixement matemàtic.

3.2 Fer conjectures matemàtiques de manera autònoma i raonada en un context en el que l’alumne tingui llibertat creativa fent ús, si cal, d’eines tecnològiques (llenguatges de programació, fulls de càlcul, GeoGebra, fotografia matemàtica, vídeo etc).

3.3 Proposar problemes de manera autònoma, creativa i raonada en un context en el que l’alumne tingui llibertat creativa fent ús, si cal, d’eines tecnològiques (llenguatges de programació, fulls de càlcul, GeoGebra, fotografia matemàtica, vídeo etc).

CE4 Utilitzar el pensament computacional modificant, creant i generalitzant estratègies i algorismes amb suport digital per modelitzar i resoldre situacions de la vida quotidiana o de diversos àmbits del coneixement, inclòs el matemàtic.

4.1 Descompondre un problema o situació de la vida quotidiana en diferents parts, abordant-les d’una en una per poder trobar després la solució global amb dispositius digitals.

4.2 Reconèixer patrons, similituds i tendències en els problemes o situacions que es volen solucionar.

4.3 Trobar els principis que generen els patrons d’un problema descartant les dades irrellevants tot identificant les parts més importants.

4.4 Generar instruccions pas a pas per resoldre un problema i d’altres similars provant i duent a terme possibles solucions amb llenguatges de programació o també amb fulls de càlcul, geogebra, desenvolupadors d’aplicacions mòbils entre d’altres.

CE5 Connectar diferents idees matemàtiques establint vincles entre conceptes, procediments, arguments i models per donar significat a l’aprenentatge matemàtic i estructurar-lo.

5.1 Identificar vincles entre diferents models matemàtics per disposar de més eines a l’hora d’abordar un repte.

5.2 Traduir entre diferents representacions d’un mateix concepte matemàtic per extreure informació d’un i aplicar-la a l’altra.

5.3 Aplicar conceptes matemàtics interconnectats per abordar un repte.

5.4 Treure conclusions a través d’una visió integrada de les matemàtiques.

CE6 Vincular i contextualitzar les matemàtiques amb altres àrees de coneixement, abordant les situacions que se’n desprenguin, per modelitzar, resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica, creativa i innovadora en situacions diverses.

6.1 Reconèixer i utilitzar les matemàtiques presents a la vida quotidiana usant els processos inherents a la investigació científica i matemàtica: inferir, mesurar, comunicar, classificar, predir..., en situacions susceptibles de ser abordades en termes matemàtics.

6.2 Reconèixer i utilitzar les connexions entre les matemàtiques i altres matèries, en situacions susceptibles de ser abordades en termes matemàtics.

6.3 Utilitzar el potencial creatiu de la matemàtica per fer propostes innovadores en contextos científics, tecnològics, socials, artístics i culturals.

6.4 Identificar i valorar l’aportació actual i històrica de les matemàtiques al progrés de la humanitat, també des d’una perspectiva de gènere, davant dels reptes que planteja la societat actual.

6.5 Argumentar matemàticament i amb esperit crític sobre diferents aspectes socioculturals com ara pseudociències, política, medi ambient, economia i consumisme, desigualtats, tradicions i costums...

CE7 Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge oral, escrit, gràfic i multimèdia, mitjançant diferents tipus de suports, inclosos els tecnològics, per a donar significat, transferir i compartir coneixement, transferir-lo i compartir-lo.

7.1 Mostrar organització al comunicar les idees matemàtiques.

7.2 Usar la terminologia, simbologia i el rigor matemàtic en la comunicació i representació de les matemàtiques

7.3 Expressar oralment les idees matemàtiques amb un registre coherent i precís.

7.4 Escriure textos matemàtics de tot tipus (descriptius, argumentatius, expositius, instructius,...) amb rigor científic, de lectura fluïda i coherent i en els que l’ús del llenguatge i la simbologia matemàtica sigui precís.

7.5 Dissenyar representacions matemàtiques que siguin capaces, per si soles expressar idees matemàtiques sintetitzades.

7.6 Utilitzar l'expressió artística i creativa per comunicar, representar i expressar idees i raonaments matemàtics, com per exemple la fotografia matemàtica, els vídeos matemàtics, les obres visuals i la música.

7.7 Dialogar entre iguals i debatre idees matemàtiques per descriure, explicar i justificar raonaments, processos i conclusions.

CE8 Desenvolupar l’autoregulació i les destreses personals que ajudin a identificar i gestionar emocions, aprenent de l'error i afrontant les situacions d'incertesa com una oportunitat, per perseverar i gaudir del procés d’aprendre matemàtiques.

8.1 Identificar els errors propis que es fan en matemàtiques, descobrir els elements conceptuals, de procediment o d’estratègia que els provoca i finalment expressar manera raonada el motiu de l’error

8.2 Decidir i posar en pràctica estratègies concretes que permetin evitar l’error i superar la dificultat

8.3 Perseverar en la consecució dels objectius implementant noves estratègies matemàtiques identificant i gestionant les pròpies emocions.

8.4 Participar activament de l’autoavaluació, compartint i consensuant amb el professorat les estratègies de millora.

8.5 Desenvolupar la capacitat creativa fent propostes matemàtiques innovadores relacionades amb aspectes artístics, culturals, socials i tecnològics gaudint de la llibertat de decidir sense mostrar por a equivocar-se.

CE9 Cooperar, desenvolupant les destreses socials necessàries per participar activament en els equips de treball inclusius reconeixent la diversitat i el valor de les aportacions dels altres, per compartir i construir coneixement matemàtic de manera col·lectiva.

9.1 Aportar i compartir estratègies i raonaments matemàtics amb els companys, valorar l’èxit col·lectiu com una estratègia de millora personal.

9.2 Col·laborar en el treball en equip tant en entorns presencials com virtuals, escoltant als altres i valorant les seves aportacions, respectant la perspectiva de gènere i la multiculturalitat, compartint i construint coneixement matemàtic de manera conjunta.

9.3 Idear, dissenyar i aportar activitats i problemes matemàtics de qualitat conceptual a la resta de companys per tal de participar activament en la construcció col·lectiva del coneixement matemàtic.

9.4 Ajudar a identificar errors i dificultats d’aprenentatge de les companyes i companys fent aportacions constructives i concretes que puguin ajudar a superar-los i a millorar.

9.5 Utilitzar la llengua catalana en l’aprenentatge de les matemàtiques com una eina de cohesió, inclusió i equitat.

Sabers

 

Àrea

Sentit

Tema

Saber

1 Anàlisi

1.1

Sentit numèric

1.1.1

Sentit de les operacions

1.1.1.1

Addició i producte de matrius per resoldre problemes en un context científic, social o de la vida quotidiana.

1.2

Sentit de la mesura

1.2.1

Mesura

1.2.1.1

Interpretació de la integral definida com l'àrea sota una corba.

1.2.1.2

Càlcul d'àrees sota una corba a través del càlcul de primitives, utilitzant tècniques elementals.

1.2.2

Canvi

1.2.2.1

Aplicació dels conceptes de límit, continuïtat i derivabilitat a la representació i a l'estudi de situacions susceptibles de ser modelitzades mitjançant funcions.

1.2.2.2

Ús de la derivada com a raó de canvi en la resolució de problemes d'optimització en contextos diversos.

1.3

Sentit algebraic

1.3.1

Model matemàtic

1.3.1.1

Identificació de la classe de funció (polinòmiques, exponencials, logarítmiques, i funcions a trossos) que modelitza relacions quantitatives en contextos diversos propis de les: científics, socials i de la vida quotidiana.

1.3.1.2

Ús d’eines tecnològiques per a determinar els models funcionals més apropiats en contextos propis de les ciències socials i la vida quotidiana o per resoldre les equacions que se’n desprenen.

1.3.2

Igualtat i desigualtat

1.3.2.1

Resolució d’equacions, inequacions i sistemes per trobar solucions a reptes que es plantegin a partir de la modelització d’una situació.

1.3.3

Relacions i funcions

1.3.3.1

Anàlisi, representació e interpretació de relacions quantitatives fent servir eines tecnològiques quan sigui necessari.

1.3.3.2

Estudi de les propietats de diverses classes de funcions: polinòmiques, exponencials, logarítmiques i funcions a trossos.

1.3.3.3

Ús de l’àlgebra simbòlica en la representació i explicació de relacions matemàtiques en diferents contextos.

1.3.4

Pensament computacional

1.3.4.1

Formulació, resolució i anàlisi de problemes en contextos diversos amb les eines i els programes més adequats.

1.3.4.2

Comparació d’algorismes alternatius per resoldre el mateix problema mitjançant raonament lògic.

2 Probabilitat i Estadística

2.1

Sentit de la mesura

2.1.1

Mesura

2.1.1.1

Anàlisi de la incertesa associada a un fenomen aleatori a través de la probabilitat: interpretació subjectiva, clàssica i freqüentista.

2.2

Sentit estocàstic

2.2.1

Incertesa

2.2.1.1

Càlcul de probabilitats en experiments compostos a través de l’ús del concepte de probabilitat condicionada i de la independència entre successos aleatoris. Ús dels diagrames d'arbre i de les taules de contingència, com a eines de suport al càlcul de probabilitats.

2.2.1.2

Resolució de problemes i interpretació del teorema de Bayes per a actualitzar la probabilitat a partir de l'observació i l'experimentació i la presa de decisions en condicions d'incertesa.

2.2.2

Distribucions de probabilitat

2.2.2.1

Identificació dels diferents tipus de variables aleatòries discretes i contínues.

2.2.2.2

Modelització de fenòmens estocàstics mitjançant les distribucions de probabilitat binomial i normal.

2.2.2.3

Càlcul de probabilitats associades mitjançant eines tecnològiques.

2.2.2.4

Aproximació de la distribució binomial per la distribució normal.

2.2.2.5

Ús i interpretació dels paràmetres d’una distribució, aplicació a la distribucions binomial i la normal.

2.2.3

Inferència

2.2.3.1

Interpretació de la representativitat d'una mostra segons el seu procés de selecció.

2.2.3.2

Estimació de la mitjana, la proporció i la desviació típica. Interpretació de la distribució de la mitjana i de la proporció mostrals. Interpretació dels intervals de confiança basats en la distribució normal. Aplicació en la resolució de problemes.

2.2.3.3

Ús d’eines digitals en la realització d'estudis estadístics.

3 Sabers socioemocionals

3.1

Sentit socioemocional

3.1.1

Creences, actituds i emocions

3.1.1.1

Habilitats d'autoregulació encaminades a descobrir els propis espais de millora i de recorregut personal.

3.1.1.2

Predisposició a endinsar-se en determinats aspectes de l’abstracció matemàtica com a únic camí per millorar la seva aplicabilitat.

3.1.1.3

Perseverança en la consecució d’una fita explorant i redefinint, si cal, les estratègies necessàries en el creixement personal.

3.1.1.4

Capacitat creativa fent propostes matemàtiques innovadores relacionades amb aspectes artístics, culturals, socials i tecnològics en els que el gaudi de fer matemàtiques hi sigui present.

3.1.1.5

Habilitat en identificar les confusions conceptuals pròpies que determinen els errors que es fan en matemàtiques valorant-la com una important font d’aprenentatge.

3.1.2

Presa de decisions

3.1.2.1

Capacitat de posar en pràctica estratègies concretes que ajudin a superar confusions conceptuals pròpies.

3.1.2.2

Destreses per explorar i valorar diferents estratègies en el tractament matemàtic d’un problema o situació.

3.1.2.3

Destreses a l’hora de millorar les estratègies d’aprenentatge a partir dels suggeriments de millora que es fan en les avaluacions, i coavaluacions.

3.1.2.4

Capacitat de prendre decisions personals a partir d’una anàlisi crítica d’una situació susceptible de ser tractada amb argumentació matemàtica.

3.1.3

Inclusió, respecte i diversitat

3.1.3.1

Capacitat d’escoltar, respectar i provar estratègies matemàtiques proposades per una altra persona.

3.1.3.2

Habilitat en aportar idees i arguments que ajudin a l’aprenentatge dels companys.

3.1.3.3

Capacitat de consensuar opinions i estratègies diverses a l’hora de prendre una decisió col·lectiva en el desenvolupament d’una activitat matemàtica.

3.1.3.4

Apreciar l’èxit col·lectiu com un èxit individual.

3.1.3.5

Apreciació de la contribució de les Matemàtiques i el paper de matemàtics i matemàtiques al llarg de la història en múltiples aspectes que ens envolten, tant de l’àmbit artístic, cultural, social, científic i tecnològic.

Temporització de les situacions d'aprenentatge

 

Temporització simplificada

Tema

Explicació

SA

Revisió

Examen

Hores

T1 (41 h)

1.1. Àlgebra lineal

8

8

2

1

19

1.2. Càlcul

14

5

2

1

22

T2 (24 h)

2.1. Probabilitat

16

5

2

1

24

T3 (20 h)

2.2. Inferència

14

5

2

1

22

Total

87Tema

Hores

T1 

1. Anàlisi

41

1.1. Àlgebra lineal

19

1.1.1. Operacions amb matrius: suma, producte. Equacions matricials (2 x 2). Rang d’una matriu.

4

1.1.2. Resolució de sistemes d’equacions sense paràmetres. Problemes modelitzables mitjançant sistemes d’equacions.

4

Situació d'aprenentatge 1: Matrius

8

Revisió de conceptes 1.1

2

Examen 1.1

1

1.2. Càlcul

22

1.2.1. Identificació, representació i anàlisi de les propietats de funcions polinòmiques, exponencials, logarítmiques i funcions a trossos.

2

1.2.2. Càlcul de límits de funcions racionals. Aplicació al càlcul d’asímptotes horitzontals i verticals d’aquestes funcions.

4

1.2.3. Càlcul de derivades de funcions. Estudi local d’una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. Creixement i decreixement d’una funció.

4

1.2.4. Resolució de problemes d’optimització.

4

Situació d'aprenentatge 2: Anàlisi de funcions

5

Revisió de conceptes 1.2

2

Examen 1.2

1

T2

2. Probabilitat i estadística

44

2.1. Probabilitat

24

2.1.1. Càlcul de probabilitats. Probabilitat condicionada. Independència. Diagrames d’arbre i taules de contingència.

4

2.1.2. Teorema de Bayes.

4

2.1.3. Variables aleatòries discretes: la distribució binomial. Variables aleatòries contínues: la distribució normal.

4

2.1.4. Aproximació de la distribució binomial per la distribució normal.

4

Situació d'aprenentatge 3: Probabilitat

5

Revisió de conceptes 2.1

2

Examen 2.1

1

T3

2.2. Inferència

22

2.2.1. Introducció al mostreig estadístic.

4

2.2.2. Estimació puntual de la mitjana, la proporció i la desviació típica.

5

2.2.3. Intervals de confiança basats en la distribució normal.

5

Situació d'aprenentatge 4: Estadística

5

Revisió de conceptes 2.2

2

Examen 2.2

1

Total

84Atenció a la diversitat

 

Aquest resum detalla estratègies pedagògiques per implementar l'atenció a la diversitat en l'àmbit educatiu.

  1. Instruccions clares i estructurades: Per garantir que tots els alumnes comprenen les tasques, les instruccions són clares, concises i ben estructurades, proporcionant exemples i models quan sigui necessari.
  2. Flexibilitat en la metodologia: De vegades, s'ofereix la possibilitat de treballar de forma individual o en petits grups, segons les preferències i estils d'aprenentatge de cada alumne. Aquest enfocament fomenta la col·laboració i facilita l'aprenentatge personalitzat.
  3. Suport tecnològic: S'utilitzen eines tecnològiques per a l'anàlisi de dades i el càlcul de probabilitats, com ara programari d'estadística, fulls de càlcul o altres eines digitals. Aquestes ajuden a eliminar les barreres a l'aprenentatge i a facilitar la comprensió de conceptes complexos.
  4. Retroalimentació constructiva: Els alumnes reben retroalimentació regular i constructiu del professor durant tot el procés d'aprenentatge. Aquesta retroalimentació ajuda a guiar l'aprenentatge dels alumnes i assegura que estan progressant adequadament.
  5. Respecte i inclusió: Es fomenta un ambient de respecte i inclusió a l'aula. Tots els alumnes són valorats per les seves contribucions i es fomenta la diversitat de pensament.
  6. Adaptabilitat: Les activitats i materials d'aprenentatge es poden adaptar segons les necessitats individuals dels alumnes. Això assegura que cada alumne rep el suport necessari per a aconseguir els seus objectius d'aprenentatge.
  7. Recursos visuals: Es fan servir diagrames, gràfics i taules per explicar conceptes complexos, proporcionant suport visual que facilita la comprensió, especialment per als alumnes amb estils d'aprenentatge visual.
  8. Flexibilització del temps: Es proporciona un temps adequat per a cada activitat, permetent als alumnes treballar al seu propi ritme i tenint en compte les seves necessitats individuals.
  9. Promoció de l'autonomia: Es fomenta que els alumnes prenguin responsabilitat pel seu propi aprenentatge, proporcionant-los oportunitats per a la reflexió, l'autoregulació i la presa de decisions.

Aspectes metodològics

En l'ensenyament basat en projectes, els alumnes apliquen els seus coneixements en un context real, com en el projecte de planificació financera i modelatge matemàtic per al desenvolupament sostenible. Això els permet resoldre problemes relacionats amb l'educació financera i la sostenibilitat.

L'aprenentatge cooperatiu implica que els alumnes treballin en grups petits per aconseguir un objectiu comú. Això els ajuda a desenvolupar habilitats per treballar en equip, resoldre problemes i millorar les seves habilitats interpersonals.

L'ensenyament directe s'utilitza per introduir nous conceptes o habilitats. El professor pot fer presentacions o demostracions per explicar els conceptes, seguides d'exercicis o activitats perquè els alumnes practiquin les seves habilitats.

Pel que fa als agrupaments, es preveu usar agrupaments grans, petits i individuals. L'agrupament de tota la classe es farà servir per a discussions en grup gran, instruccions de noves activitats i revisió de conceptes clau. Els grups petits es formaran per a treballs en equip, resolució de problemes i discussions en profunditat sobre temes específics. El treball individual serà per a tasques de reflexió personal, pràctica de conceptes específics o treball autònom.

Pel que fa als materials, es necessitaran equips d'informàtica amb accés a internet per a la recerca en línia, fulls de càlcul i altres eines de programari. L'eina Geogebra serà clau per a la modelització matemàtica i l'anàlisi de dades. També es farà servir llibres de text i altres recursos didàctics per proporcionar una base teòrica als alumnes. Els materials d'impressió seran necessaris per a tasques que es facin fora de la pantalla, com ara esbossos de projectes o treballs escrits. A més, es farà servir materials d'avaluació, com rúbriques, fulls de seguiment de l'aprenentatge i qüestionaris.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)