Omet navegació

Inici

Presentació de l'assignatura

Elaboració pròpia amb el generador d'imatges de Bing (CC BY-NC-SA)


Les matemàtiques són essencials per a la societat del segle XXI, especialment enfront dels reptes globals, com el canvi climàtic, eficiència energètica i sostenibilitat. Aquests desafiaments requereixen una generació capaç d'adaptar-se, aprendre de manera autònoma, modelitzar situacions, explorar noves vies de recerca i utilitzar la tecnologia efectivament. El currículum de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials està orientat a aquest fi, enfocant-se en l'assoliment de les competències clau.


Aquestes competències inclouen la comunicació lingüística i plurilingüe, la iniciativa i l'emprenedoria, la presa de decisions, l'adaptació a situacions d'incertesa, l'ús d'eines digitals, i l'ús de raonament i argumentació. Les connexions entre les matemàtiques i altres àrees de coneixement, la resolució de problemes en contextos socials, i la consciència cultural també són importants.


Els principals objectius de les competències específiques de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II són comprendre efectivament conceptes i procediments matemàtics, així com desenvolupar destreses per resoldre problemes, raonar i realitzar recerca matemàtica. 


La resolució de problemes i la recerca matemàtica són components clau de l'educació matemàtica. Es treballen competències específiques per millorar la comunicació i representació de conceptes i procediments matemàtics, i també s'incorporen competències socioafectives per eliminar estereotips com que només les persones amb talent innat poden aprendre matemàtiques.


Les competències s'avaluen a través de criteris que valoren més la competència que la memorització de conceptes. Es consideren rellevants també les capacitats i habilitats a desenvolupar, així com l'ús de contextos reals o significatius en l'ensenyament de les matemàtiques.


Finalment, el currículum organitza els sabers en quatre grans blocs: anàlisi, geometria, estadística i probabilitat i socioafectius, que permeten l'establiment de ponts entre diferents àrees de coneixement. Els blocs inclouen diferents «sentits» o destreses específiques, com el numèric, la mesura, l'espacial, l'algebraic, l'estocàstic i el socioafectiu. Cada bloc se centra en certs sentits per desenvolupar una educació matemàtica integral.

Com s'ha fet aquest recurs

El procés de creació de les situacions d'aprenentatge ha estat el següent:

  1. Les situacions d'aprenentatge han estat fetes amb l'ajuda de la IA, ChatGPT-4, mitjançant les plantilles 1A i 2 que es poden trobar a: Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Secundària i Batxillerat amb ChatGPT.
  2. Posteriorment, hem traslladat, de forma manual, la informació a eXeLearning on s'ha fet el disseny final de cada una.
  3. Cada apartat porta un diagrama fet amb Mermaid, esbossat per ChatGPT-3.5 i concretat manualment.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)